Länkar

I denna länksamling hittar du uppgifter till olika förbund, föreningar och andra organisationer som kan vara av intresse för både dig och din närstående. Flera av dessa organisationer erbjuder ett uttalat anhörigstöd. Klicka på plustecknen för att få mer information.

Ämne

Anhörigorganisationer och övriga resurser

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Anhörigas Riksförbund består av lokala anhörigföreningar samt enskilda medlemmar.

Anhörigas riksförbunds webbplats


Facebookgrupper

På Facebook finns en uppsjö av olika grupper för anhöriga som funkar som diskussions- och stödforum. Många föreningar och organisationer finns också på Facebook, även om aktiviteten i grupperna varierar. För att kunna ta del behöver du ha ett Facebookkonto. Sedan är det bara att använda sökfunktionen för att hitta en grupp som passar just dig.

Facebook


Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På webbplatsen finns information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Möjlighet finns att vara med i Nka:s lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

Nka:s webbplats


ÄldreNytt

ÄldreNytt levererar omvärldsbevakning i form av nyheter, artiklar, forskning, nya produkter och tjänster och mycket annat som du har nytta av.

ÄldreNytt.se

Cancer, hjärt- & lungsjukdom

Astma- och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet ger stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom att hantera vardagen med egen kraft. Detta sker genom allergifamiljedagar samt föräldragrupper som drivs ideellt av föräldraresurser. Ett flertal lokala föreningar inom förbundet finns i Stockholms län.

Astma- och allergiförbundets anhörigsida


Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

Organisationen erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon med bröstcancer. De kallar sin verksamhet för ”Närståendestöd” och skriver så här om sig själva:
”Vi är inga specialister eller psykologer utan bara personer som har gått igenom en tuff period med många funderingar och mycket oro när den man älskar drabbas av bröstcancer. Vi vill finnas till hands om du känner att du vill prata av dej med någon som har gått igenom samma sak.”

BRO Riks anhörigsida


Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Fonden arbetar för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras anhöriga får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Cancerfondens anhörigsida


Cancerkompisar

Som anhörig lever man med cancer trots att man inte själv är sjuk. På cancerkompisar.se får man kontakt med andra i samma situation. Man skapar en egen profil och blir därefter matchad, får en eller flera egna cancerkompisar som man pratar privat med.

Cancerkompisars webbplats


Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Forskningen leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil. På Hjärt-Lungfondens hemsida kan du läsa om olika hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke, astma och KOL.

Hjärt-Lungfondens anhörigsida


Strokeförbundet

Stroke-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.

Stroke-Riksförbundets anhörigsida

Strokeföreningen Södertörns webbplats


Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Förbundet informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör medlemmarna. Det finns en lokalförening i Huddinge.

Riksförbundet HjärtLungs webbplats

Föreningen HjärtLung Huddinges webbsida


Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Sveriges Cancersjukas Riksförbund är ett riksomfattande ideellt förbund som arbetar för att förbättra tillvaron för cancersjuka. Förbundet har funnits sedan 1976 och har delat ut bidrag till cancersjuka från det att förbundet startades.

Sveriges cancersjukas riksförbunds webbplats

Demens

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum (SDC) arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. De stöder anhöriga genom webbaserade utbildningar och en app. På deras webbplats finns även faktablad att ladda ner på olika språk.

Demenscentrums webbplats

Demens ABC plus Anhöriga

En webbaserad utbildning som är öppen för alla men som i första hand vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Demens ABC plus utbildning

Utbildningspaketet Nollvision

En mobilapp samt en skrift kopplat till utbildningspaketet Nollvision. Appen och skriften vänder sig specifikt till dig som är anhörig.

Nollvisions webbsida


Demensförbundet

Demensförbundet är den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Förbundet har central telefonrådgivning för demenssjuka och anhöriga som är medlemmar.

Demensförbundets webbplats

Under förbundet finns det lokala föreningar, de som ligger närmast till hands från Huddinge sett är den i Stockholm respektive Botkyrka.

Demensföreningen Stockholm erbjuder telefonrådgivning, samtal och grupper för anhöriga.

Demensföreningen Stockholms webbplats

Föreningen i Botkyrka erbjuder anhörigcirklar.

Demensföreningen Botkyrkas webbsida


Demensnätverket

Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom.

Demensnätverkets webbplats


Ersta diakoni

För dig som har en närstående med demenssjukdom som är under 65 år kan vända dig till Ersta diakoni. De erbjuder samtalsgrupper och så finns mötesplatsen Alzheimer Café.

Alzheimer café

Alzheimer Café

Alzheimer Café är en mötesplats för alla som har eller berörs av demens.

Alzheimer cafés webbsida

Erstagruppen

Erstagruppen vänder sig till personer, oavsett ålder, som har fått en demensdiagnos och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Syftet med gruppen är att erbjuda möjligheter till socialt umgänge samt råd och stöd till de som inte har behov av biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet. Ett visst stöd ges även till anhöriga.

Erstagruppens webbsida

Funktionsnedsättning

Afasiförbundet

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. Lokalföreningen i Stockholms län har anhöriggrupper, ett öppet anhörigcafé och kurser i samtalsteknik för anhöriga till personer med svår afasi.

Afasiförbundets webbplats


Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige vill synliggöra och sprida kunskap kring Alzheimers och andra demenssjukdomar. Lokalföreningar finns på olika orter, bland annat i Stockholm. Föreningen erbjuder telefonrådgivning till anhöriga och anordnar också utbildningar på olika orter om Alzheimers och andra demenssjukdomar både för privatpersoner och yrkesverksamma.

Alzheimer Sveriges anhörigsida


Anonymous

Föreningen Anonymous riktar sig till dig som har barn med motorisk och intellektuell funktionsnedsättning utan fastställd orsak. Förutom gemenskap och umgänge med andra föräldrar hjälper personer inom föreningen varandra med kontakter, kunskap och genvägar i myndighetsdjungeln.

Anonymous webbplats


Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Riksförbundet Attention har omfattade information till dig som är anhörig.

Riksförbundet Attention anhörigsidor

Riksförbundet Attention har närmare 60 lokalföreningar runt om i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation och delta i aktiviteter eller samtalsgrupper. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.

Riksförbundet Attention lokalförening i Stockholms Län.

Attention Stockholms Läns anhörigsida

Riksförbundet Attention lokalförening i Huddinge-Botkyrka.

Attention Huddinge-Botkyrkas webbsida


Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län är en förening inom Autism- och Aspergerförbundet. Föreningen organiserar medlemsaktiviteter där anhöriga har möjlighet att träffas, såsom pappa- och mammapubkvällar, bad för hela familjen, familjeläger och bowlingkvällar.

Autism- och Aspergerförbundets webbplats

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län


Barnplantorna – Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat

Barnplantorna erbjuder stöd till medlemmar genom förmedling av kontakt med andra familjer i förbundets nätverk. Det finns även facebookforum både för medlemmar och separat för stödmedlemmar.

Barnplantornas webbplats


Elöverkänsligas riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund ar intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält. Riksförbundet ger stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående.

Elöverkänsligas riksförbunds webbplats


Epilepsiförbundet

Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga.

Epilepsiförbundets webbplats

Närmaste lokalförening är Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm som utöver information, råd och stöd per telefon också erbjuder olika typer av aktiviteter för anhöriga. När det gäller information finns föreläsningar, öppet hus och kurser. För att få erfarenhetsutbyte och gemenskap finns det möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, exempelvis caféträffar. När det gäller hjälp med stresshantering finns det samtalsgrupper och yoga. För dig som vill vara med och påverka kan du engagera dig i ett anhörigråd som finns på Karolinska Huddinge.

Epilepsiföreningen Stor-Stockholms webbplats


DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR har även en avdelning i Huddinge.

DHRs webbplats


FHDBF – Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer

Föreningen förenar familjer med hörselskadade och döva barn. Föreningen strävar efter att erbjuda aktiviteter som efterfrågas utifrån ett familjefokus, bland annat anordnas en simskola och familjeläger.

FHDBFs webbplats


FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB.

FUBs webbplats

FUB har en lokalförening i Huddinge.

FUB Huddinges webbsida


Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län är en intresseorganisation för den som har en förvärvad hjärnskada. För dig som är anhörig erbjuder förbundet samtalsträffar för att utbyta erfarenheter med andra. Ibland förekommer även träffar med specifika teman.

Hjärnkrafts webbsida


HSO – Handikappsförbunden

Målsättningen för Handikappsförbundens hemsida är att den vara en samlingsplats för kunskap, nyheter och debatt. De primära målgrupperna är politiker, beslutsfattare, media med flera som har ett intresse av att få kunskap om funktionshinderspolitik och mänskliga rättigheter. Flera av organisationerna i denna länksamling ingår i Handikappsförbunden.

Handikappsförbundens webbplats


Hörselskadades riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka. Anhöriga är varmt välkomna, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

HRFs webbplats

HRF har en förening i Huddinge.

HRF Huddinges webbsida


Habilitering & Hälsa – Stockholms Läns Landsting

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med alla typer av funktionsnedsättningar. De ger också stöd till föräldrar, andra anhöriga och nätverk.

Habilitering & Hälsas webbplats

Habilitering & Hälsas kurser och arrangemang

Habilitering & Hälsa – Kris och samtalsmottagningen

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, barn eller andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning som får eller har rätt att söka behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa.

Kris- och samtalsmottagningens webbsida


Neuroförbundet

Neuroförbundet vill genom kunskapsspridning, opinionsbildning och främjande av forskning gagna personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras anhöriga.

Neuroförbundets webbplats

Neuroförbundet har en lokalförening i Huddinge.

Neuroförbundet S:t Botvid webbsida


Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

MFDs webbplats


Stockholms Dövas Förening

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

Stockholms Dövas Förenings webbplats


Synskadades riksförbund – SRF

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade.

SRF riksförbunds hemsida

SRF har en lokalförening i Huddinge.

SRF Huddinges webbsida


Parkinsonförbundet

ParkinsonFörbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjuka och deras anhöriga. Parkinsonförbundet har även en jourtelefon.

Parkinsonförbundets anhörigsida


Unga hörselskadade

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för personer mellan 0-30 år och har en hörselskada. UH har främst verksamhet för hörselskadade unga, familjemedlemmar är dock välkomna att delta i alla aktiviteter. UH erbjuder också Familjedagar där barnen aktiveras av ledarna medan föräldrarna får en stund tillsammans för att utbyta erfarenheter.

Unga hörselskadades webbplats

Missbruk/beroende

ACA – Vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer hjälper dig som är uppvuxen med alkoholism eller andra dysfunktioner.

ACA:s webbplats


Al-Anon – stöd för anhöriga och vänner till alkoholister

Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Al-Anons webbplats


Alkoholhjälpen

På Alkoholhjälpen finns information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Alkoholhjälpens webbplats


Anhöriga mot droger

Anhöriga Mot droger (AMD) är en förening som är till för alla som vill delta i kampen mot drogerna.

Webbplatsen Anhöriga mot droger


Beroendecentrum Stockholm (Landstinget)

Beroendecentrum erbjuder stöd för dig som är anhörig till en person som får behandling vid Beroendecentrum.

Beroendecentrums anhöriginformation


Ersta Vändpunkten

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk.

Ersta Vändpunktens webbsida


Nar-Anon – stöd för anhöriga och vänner till drogberoende

Nar-Anons medlemmar är anhöriga och vänner som är oroliga för att någon som står dem nära, använder eller har använt droger.

Nar-Anons webbplats


Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga

Nationella stödlinjen erbjuder stöd till dig som är anhörig via telefon, chatt och skriftliga resurser.

Nationella stödlinjens webbplats


Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.

Webbplats för Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot narkotika Storstockholms webbsida


Rikslänkarna

Rikslänkarna hjälper människor som har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk. De tar även emot anhöriga till missbrukare.

Rikslänkarnas webbplats

Rikslänkarnas anhörigsida


Svenska brukarföreningens anhöriga

Svenska brukarföreningen arbetar för att stärka ett kontaktnät mellan anhöriga till personer med ett problematiskt bruk av illegala/legala narkotiska preparat.

Svenska brukarföreningens anhörigsida

Pensionärsorganisationer

PRO – Pensionärernas riksorganisation

PRO är en intresseorganisation och mötesplats där medlemmarna tillsammans ser till att livet som pensionär blir bättre och roligare.


SPF Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och är politiskt och religiöst obundet.

SPF Huddinge

Psykisk ohälsa

Anhörigföreningen Borderline (AnBo)

AnBo är en förening för dig som är anhörig till någon med borderline. AnBo erbjuder öppet hus-kvällar där du får träffa människor som befinner sig i en likartad situation.

AnBos hemsida


Frisk & Fri – Riksförening mot ätstörningar

Frisk & Fri erbjuder stödverksamhet till föräldrar, syskon, partners och vänner i form av stödmejl, stödtelefon och stödchatt samt öppna gruppträffar. Som medlem i Frisk & Fri får man tillgång till mentorer både som drabbad och som anhörig. Det finns även gruppträffar för anhöriga.

Frisk & Fris anhörigsida


KÄTS – Kunskapscentrum för ätstörningar

KÄTS ska bedriva forskning, bidra till kunskapsspridning om ätstörningar, diagnostik och behandling samt stödja vårdutvecklingen inom området.

KÄTS anhörigsida


MIND – för psykisk hälsa

Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Mind står bakom hjälplinjerna Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen.

Självmordslinjen

Föräldratelefonen

Äldretelefonen


Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Nationell samverkan för psykisk hälsa är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

NSPHs webbplats

NSPHs anhörigprojektsida


Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans är till för alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

Riksförbundet Balans

Lokalföreningen heter Balans Stockholm och är till för personer med affektiva sjukdomar (depression och bipolär diagnos) och för närstående. De erbjuder samtalscirklar för anhöriga, föredrag ordnas några gånger per termin med olika teman. En gång per månad anordnas kaféverksamhet där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter.

Balans Stockholms webbplats


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

RSMH stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Organisationens medlemmar består av personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete. Lokalföreningar nära Huddinge finns i Stockholm, södra Stockholm, Botkyrka och Tumba.

RSMHs webbplats


Schizofreniförbundet och IFS

Förkortningen IFS betyder Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser. Schizofreniförbundets anhörigstöd för Stockholms län sköts av IFS Stockholmsdistrikt. IFS Centrala Stockholm erbjuder psykologledda samtalsgrupper, studiecirklar, föredrag och öppet hus.

Schizofreniförbundets webbplats


Shedo

Shedo är en förening som arbetar för att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende. För anhöriga till personer som är drabbade av självskadebeteende anordnar Shedo gruppverksamhet. Gruppen utgör en kombinerad utbildning om självskadebeteende och en stödgrupp då det finns mycket tid för erfarenhetsutbyte. Alla över 18 år som utgör ett viktigt stöd för den som är drabbad är välkomna. Shedo har också en jourmejl och ett diskussionsforum på nätet där det dessutom finns en skyddad del för enbart anhöriga.

Shedos anhörigsida

Shedos anhörigprojekt


Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell stödförening för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. Förbundet anordnar stödgrupper där anhöriga är välkomna.

OCD-förbundets webbplats


ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet

Sällskapet ger stöd till människor med ångest och till deras anhöriga samt verkar för deras intressen i samhället. Som anhörig är man välkommen att höra av sig om man vill prata eller komma i kontakt med andra anhöriga.

ÅSS anhörigsida

Sorg

Randiga Huset

Randiga Huset är en ideell verksamhet med syftet att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

Randiga Husets webbplats


SamArbete för Människor i Sorg (SAMS)

SAMS består av sju föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. SAMS bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem.

SAMS webbplats


Svenska kyrkan – stöd för dig i sorg

Du är välkommen med din sorg till Svenska kyrkan. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det.

Samtalsgrupp för sörjande vuxna i Huddinge

Samtalsgrupp för sörjande barn och unga Huddinge

Svenska kyrkan om sorg


VIMIL – träffar för sörjande i Huddinge

VIMIL är en förening inom SAMS som utgör ett nätverk för alla som mist någon. VIMIL anordnar träffar i Huddinge.

VIMIL-träffar i Huddinge

VIMILs webbplats

Ung anhörig

Alateen

Alateen är en självhjälpsgrupp för dig som är tonåring och har en närstående som dricker för mycket alkohol.

Alateens webbsida


Bris – Barnens rätt i samhället

Bris ger stöd och hjälp till utsatta barn och unga under 18 år. Barn och unga kan ringa till Bris på telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten eller i diskussionsforumet på bris.se.

Bris webbplats


Bufff

Bufff är en stödorganisation för barn och unga med en familjemedlem i fängelse.

Bufffs webbplats


BUP – Stockholms barn- och ungdomspsykiatri (Landstinget)

BUP är för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. På deras hemsida kan du ställa frågor, eller läsa frågor som andra unga har ställt och som har besvarats av BUP:s personal.

BUP:s webbplats


Drugsmart

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. De hjälper dig också att hitta stödgrupper om du är ung och har missbruk i familjen. Du får också gärna ställa en fråga till Drugsmarts experter.

Drugsmarts webbplats


Jourhavande kompis

Jourhavande kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.

Jourhavande kompis webbsida


Kuling.nu

Kuling.nu är en möteplats och en informationssida för dig som har en förälder med psykisk ohälsa. De som jobbar på Kuling är professionella inom psykiatrin och vet hur annorlunda och svårt det kan vara att ha en förälder med psykisk ohälsa.

Webbplatsen Kuling.nu


Källan

Källan är Schizofreniförbundets gruppverksamhet för barn och ungdomar som har en förälder med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. De som leder grupperna är legitimerade psykologer och pedagoger. Deltagande i grupperna är helt kostnadsfritt.

Källans webbsida


Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och få veta mer om vad psykisk ohälsa är. Här kan du också läsa om andras erfarenheter och om vilken hjälp som finns att få.

Livlinans webbplats


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Maskrosbarns webbplats


Nära cancer

Den här sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.

Nära cancers webbplats


Trygga barnen

Trygga barnen stöttar barn och unga i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket, missbrukar droger och/eller mår psykiskt dåligt.

Trygga barnens webbplats


UMO – Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer och själv ställa frågor om sånt du undrar över.

UMO:s webbplats


Ung cancer

Ung Cancer arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer.

Ung cancers webbplats


Ung anhörig

Ung anhörig är till för dig som har en förälder med en demenssjukdom.

Ung anhörigs webbplats


Unga boj

Unga boj är till för dig som är ung och har utsatts för brott, eller är anhörig till någon som är det.

Unga bojs webbplats