Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar i särskilda boenden och dagverksamheter för äldre och yngre funktionshindrade. Därför finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har ett övergripande ansvar för den övergripande hälso- och sjukvården och att riktlinjer finns för att en god och säker vård kan bedrivas.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • journaler förs enligt regelverk
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att en anmälan görs enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

I Huddinge kommun är MAS knuten till socialnämnden och äldreomsorgsnämnden och nås via kommunens servicecenter 08-535 301 00.

Hälso- och sjukvårdsrutiner

MAS ger också instruktioner och anvisningar (riktlinjer) till de olika enheterna och fungerar som stöd till verksamheterna.