Vårdplanering

Om din närstående kommer att behöva hjälp av kommunen efter det att hen skrivs ut från sjukhuset hålls ett möte som kallas samordnad vårdplanering. De som är med på vårdplaneringen är utöver patienten, sjukvårdspersonal, en biståndshandläggare från kommunen och anhöriga/närstående, om patienten vill det. Vårdplaneringen hålls på avdelningen och tar ungefär en timme.


Hur går en vårdplanering till?

Du som är patient måste, innan vårdplaneringen genomförs, godkänna att sjukhuset, kommunen och vårdcentralen tar del av patientuppgifter och övrig viktig information om din hälsa. Mötet börjar med att sjukvårdspersonalen informerar övriga om varför du är på sjukhuset eller annan vårdinstans. De berättar om hur vårdperioden har sett ut och vilken hjälp du har behövt. Sedan pratar du och biståndshandläggaren om vilken hjälp just du kan behöva.

Det kan till exempel vara:

  • hjälp med inköp, ärenden, städning och tvätt
  • hjälp med matlagning och matleveranser
  • personlig omvårdnad
  • trygghetslarm
  • korttidsboende
  • särskilt boende

Ovanstående punkter är kommunens ansvar. Om du är i behov av sjukvård hemma eller hjälpmedel (exempelvis rullator eller rullstol) är det landstinget som står för detta.

Du kan göra en ansökan om den hjälp som du tror att du kommer att behöva när du kommer hem igen, oavsett om du haft insatser tidigare eller inte. Om du ansöker om hemtjänst för första gången kommer du få välja vilken hemtjänstutförare som du vill ska utföra hjälpen. Om du ansöker om särskilt boende och blir beviljad biståndet, kommer kommunens boendesamordnare hitta en plats som passar dig som är anpassad utifrån dina hjälpbehov.

När du skrivs ut tar kommunen och din husläkare över ansvaret från sjukhuset för din omsorg och vård.


Vad händer efter vårdplaneringen

Efter vårdplaneringen informerar biståndshandläggaren den ansvariga sjuksköterskan vad du har ansökt om. Om du inte har gjort någon ansökan rapporteras även det till sjuksköterskan. Om du har lämnat en ansökan kommer biståndshandläggaren att göra en utredning för att bedöma ditt behov av hjälp. Du kommer att få ett beslut där det står vilken hjälp du har blivit beviljad.


Vem har hand om vad?

Biståndshandläggaren skickar en beställning på det beviljade biståndet/stödet till den hemtjänstutförare du har valt eller till boendesamordnaren, beroende på vad du ska få för stöd. Biståndshandläggaren informerar även sjukhuset eller annan vårdinstans vilket stöd du har blivit beviljad. Därefter planerar sjukvårdspersonalen tillsammans med hemtjänsten eller boendesamordnaren inför din hemkomst eller flytt till annat boende. Om du har blivit beviljad hjälp i hemmet kommer hemtjänsten att kontakta dig för att komma överens om hur hjälpen ska utföras.

Din läkare som har hand om din fortsatta vård får en sammanfattning om varför du varit inskriven på sjukhus, vad som gjorts och vad som planeras att göra. Läkaren kan till exempel vara din husläkare på vårdcentralen.

Sjukgymnast eller arbetsterapeut beslutar om du ska få hjälpmedel.


Mer information

Om du har frågor inför vårdplaneringen kan du prata med sjukhuspersonalen.